Terms and Conditions

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Industrial Bolting Technology and Supply Group B.V. en haar dochtervennootschappen Hytorc Nederland B.V., Hytorc Fasteners B.V., Hytorc Projects B.V. en Total Flange Care B.V. tevens h.o.d.n. BoltSafe al naar gelang wie van deze de gebruiker is van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 

b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap met wie Opdrachtnemer een Overeenkomst tot verkoop en levering van goederen en/of het verlenen van diensten aangaat dan wel met wie Opdrachtnemer onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst. 

c. Aanbieding: de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgebrachte offerte en/of prijsopgave met betrekking tot de verkoop en levering van goederen en/of het verlenen van diensten door Opdrachtnemer. 

d. Opdracht: iedere door Opdrachtgever (zowel mondeling als schriftelijk) aanvaarde Aanbieding. 

e. Overeenkomst: iedere Overeenkomst die met betrekking tot de verkoop en levering van goederen en/of het verlenen van diensten (waaronder mede wordt verstaan: het geven van adviezen) door Opdrachtnemer tot stand komt tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst. 

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door Opdrachtgever gedane aanvragen, op de door Opdrachtnemer uitgebrachte Aanbiedingen, op Opdrachten van Opdrachtgever, op opdrachtbevestigingen van Opdrachtnemer en op alle door Opdrachtgever met Opdrachtnemer te sluiten en gesloten Overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van goederen en/of het verlenen van diensten door Opdrachtnemer. 

2.2 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden stellen algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever terzijde, tenzij vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. 

2.3 Afwijkingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, dan wel afwijkende bepalingen, voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk en uitdrukkelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd. 

2.4 Een Opdrachtgever ten aanzien van wie deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing zijn geweest, wordt ook geacht akkoord te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden op latere door Opdrachtgever gedane aanvragen, op de door Opdrachtnemer uitgebrachte Aanbiedingen, op Opdrachten van Opdrachtgever, op opdrachtbevestigingen van Opdrachtnemer en op alle door Opdrachtgever met Opdrachtnemer te sluiten en gesloten Overeenkomsten met betrekking tot de ver koop en levering van goederen en/of het verlenen van diensten door Opdrachtnemer. 

2.5 Mocht enige bepaling van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven. In plaats van een eventueel ongeldige bepaling heeft te gelden een bepaling die de bedoeling van partijen het meest benadert. 

2.6 Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. 

Artikel 3: Aanbieding en Opdracht

3.1 Alle door Opdrachtnemer gedane Aanbiedingen, waar dan ook gepubliceerd of hoe dan ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend en kunnen steeds door Opdrachtnemer worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. 

3.2 Alle door Opdrachtnemer verstrekte afbeeldingen, tekeningen, maat– en gewichtopgaven, berekeningen, mededelingen omtrent capaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties en dergelijke die door Opdrachtnemer worden verstrekt, zijn voor Opdrachtnemer niet bindend en alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van de kwaliteit van de door Opdrachtnemer te leveren goederen en/of te verlenen van diensten. 

3.3 Alle Aanbiedingen worden door Opdrachtnemer naar beste weten en met de grootste zorg gedaan. Opdrachtnemer staat er evenwel n iet voor in dat zich ter zake geen afwijkingen voordoen. 

3.4 Indien Opdrachtgever bij de aanvraag documenten, gegevens, tekeningen en dergelijke aan Opdrachtnemer verstrekt, mag Opdracht nemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal Opdrachtnemer haar Aanbieding hierop baseren. 

3.5 Indien Opdrachtgever de Aanbieding van Opdrachtnemer niet aanvaardt, is Opdrachtnemer gerechtigd om aan Opdrachtgever in rekening te brengen alle kosten die Opdrachtnemer heeft moeten maken om de Aanbieding te doen. 

Artikel 4: Totstandkoming van een overeenkomst en annulering

4.1 Een Overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de Opdracht daartoe schriftelijk heeft aanvaard of indien en door Opdrachtnemer uitvoering aan de Opdracht wordt gegeven. 

4.2 Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de Overeenkomst zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen of indien de Overeenkomst door Opdrachtnemer wordt uitgevoerd conform de wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen. 

4.3 Alle (rechts)handelingen en gedragingen die in het kader van de totstandkoming, uitvoering en wijziging van een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever door een functionaris of werknemer van Opdrachtgever worden verricht, worden geacht bevoegdelijk namens Opdrachtgever te zijn verricht en binden Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich er jegens Opdrachtnemer niet op beroepen dat ter zake deze handelingen of gedragingen geen bevoegdheid aanwezig is om Opdrachtgever rechtsgeldig te vertegenwoordigen of te binden. 

4.4 Opdrachtgever kan de Opdracht slechts annuleren indien Opdrachtnemer daar schriftelijk mee heeft ingestemd. Opdrachtgever is gehouden om binnen één week na deze annulering alle schade te vergoeden die Opdrachtnemer lijdt ten gevolge van de annulering. Deze schade wordt vastgesteld op minimaal 30% van het factuurbedrag, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van de daadwerkelijke door haar geleden schade als gevolg van de annulering van de Opdracht door Opdrachtgever. 

4.5 De bevoegdheid tot annulering vervalt indien de overeengekomen goederen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn geleverd dan wel de overeengekomen diensten door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn verleend. 

4.6 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens haar geldend mochten maken ter zake van eventueel te lijden of geleden schade als gevolg van de annulering van de Opdracht door Opdrachtgever. 

Artikel 5: Prijzen

5.1 Alle prijzen van de door Opdrachtnemer te leveren goederen en/of te verlenen diensten zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, uitgedrukt in Euro en zijn gebaseerd op levering af fabriek (“ex works”) conform Incoterms 2010. De prijzen zijn steeds exclusief alle directe en indirecte belastingen, invoerrechten en accijnzen, transport- en verzendkosten, verzekeringspremies en reis- en verblijfskosten (in geval van installatie- en/of montagewerkzaamheden). Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komen vorenbedoelde directe en indirecte belastingen, invoerrechten en accijnzen, transport- en verzendkosten, verzekeringspremies en reis- en verblijfskosten voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

5.2 Indien de kostprijs van de door Opdrachtnemer te leveren goederen en/of te verlenen diensten gedurende de looptijd van de Overeenkomst om wat voor reden dan ook stijgt, is Opdrachtnemer gerechtigd om de prijs zonder voorafgaande kennisgeving dienovereenkomstig te verhogen en door te berekenen aan Opdrachtgever, met dien verstande dat bekende toekomstige prijsverhogingen bij de opdrachtbevestiging moeten worden vermeld. 

5.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om extra (loon)kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen indien de leverings-, installatie en/of montagewerkzaamheden en/of andere werkzaamheden plaatsvinden buiten de reguliere werkuren dan wel indien de leverings-, installatie- en/of montagewerkzaamheden en/of andere werkzaamheden onder bijzondere omstandigheden moeten worden verricht. 

Artikel 6: Meerwerk

6.1 Indien Opdrachtgever aanvullingen of wijzigingen wenst op de door Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden en Opdrachtnemer van oordeel is dat deze werkzaamheden hierdoor worden verzwaard of uitgebreid, is er sprake van meerwerk. 

6.2 Indien Opdrachtnemer van oordeel is dat er sprake is van meerwerk, zal zij Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en Opdrachtgever informeren omtrent de gevolgen daarvan voor de prijs en voor de termijn waarbinnen Opdrachtnemer de werkzaamheden op grond van de Overeenkomst en het meerwerk zal kunnen verrichten. 

6.3 Opdrachtnemer is nimmer gehouden om meerwerk uit te voeren. 

6.4 Opdrachtnemer is gerechtigd om meerwerk afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien meerwerk niet tussen partijen is overeengekomen en partijen eerder een vaste prijs zijn overeengekomen. 

6.5 Het ontbreken van een schriftelijke Opdracht van Opdrachtgever tot meerwerk laat het recht van Opdrachtnemer om dat meerwerk aan Opdrachtgever in rekening te brengen en de verplichting van Opdrachtgever om het ter zake verschuldigde aan Opdrachtnemer te voldoen, onverlet. 

6.6 Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die voor Opdrachtnemer gelden op het moment dat het meer werk wordt verricht. Opdrachtnemer zal het door haar verrichte meerwerk op een door haar te bepalen tijdstip aan Opdrachtgever in rekening brengen. 

Artikel 7: Betaling

7.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen te geschieden in Euro. 

7.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege (dus zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist) in verzuim is. Opdrachtgever is in geval van verzuim over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan aan Opdrachtnemer een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling. Onverminderd het recht van Opdrachtnemer om de daadwerkelijke schade te vorderen, is Opdrachtgever in dat geval gehouden om de buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn aan de invordering aan Opdrachtnemer te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom. 

7.3 Indien Opdrachtnemer de vordering in een gerechtelijke procedure, arbitrage of bindend advies daaronder begrepen, aanhangig heeft gemaakt, is Opdrachtgever gehouden de met de procedure gemoeide daadwerkelijk gemaakte kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procureurs en procesgemachtigden alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigd e honorarium en het vastrecht. Het bepaalde in dit artikel blijft van toepassing, ook indien voormelde kosten een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan. 

7.4 Bij gebreke van een tijdige betaling op enige factuur worden alle nog openstaande facturen, ook die facturen waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, direct opeisbaar. Indien Opdrachtnemer redenen heeft eraan te twijfelen dat Opdrachtgever zijn financiële verplichtingen zal nakomen, is Opdrachtnemer gerechtigd om te allen tijde van Opdrachtgever (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen en/of t e verlangen dat Opdrachtgever een, ter beoordeling van Opdrachtnemer, deugdelijke zekerheid stelt. 

7.5 Reclames ter zake van verzonden facturen dienen uiterlijk op de vervaldag schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis te zijn gebracht, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen. 

7.6 Verrekening of schuldvergelijking door Opdrachtgever is nimmer toegestaan. 

7.7 Ten aanzien van betalingen en verrekeningen is de administratie van Opdrachtnemer te allen tijde bindend. 

Artikel 8: Installatie en montage

8.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer installatie- en/of montage werkzaamheden ongestoord kan verrichten. Opdrachtgever dient er in dit verband voor eigen rekening en risico voor te zorgen dat Opdrachtnemer bij de uitvoering van haar werkzaamheden de beschikking heeft over de daartoe benodigde en op grond van de Arbo-wet en overige regelgeving voorgeschreven voorzieningen, materialen en hulpmiddelen. 

8.2 Indien de voorzieningen, materialen en hulpmiddelen niet aan de gangbare veiligheidsvoorschriften voldoen, heeft Opdrachtnemer het recht om de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten c.q. de werkzaamheden niet uit te voeren. Opdrachtgever is in dat geval gehouden om aan Opdrachtnemer te vergoeden alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende kosten (waaronder in ieder geval begrepen reiskosten, wachturen en reistijd) en schade. 

8.3 Reiskosten die door Opdrachtnemer gemaakt moeten worden in verband met installatie- en/of montagewerkzaamheden zullen afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

8.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om extra loonkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen indien de installatie- en/of montagewerkzaamheden plaatsvinden buiten de reguliere werkuren dan wel indien de installatie- en/of montagewerkzaamheden onder bijzondere omstandigheden moeten worden verricht. 

Artikel 9: Levering

9.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van de goederen door Opdrachtnemer af fabriek (“ex works”) conform Incoterms 2010. 

9.2 Partijen kunnen, ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel, overeenkomen dat Opdrachtnemer zorgdraagt voor het transport van de goederen, in welk geval Opdrachtgever evenwel aansprakelijk is voor het risico van opslag, laden, transport, lossen, installatie en montage van de goederen door of in opdracht van Opdrachtnemer. 

9.3 De door Opdrachtnemer opgegeven leveringstijden (waaronder ook wordt verstaan de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn voltooid) zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient Opdrachtnemer uiterlijk binnen twee werkdagen schriftelijk in gebreke te worden gesteld door Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer in dat geval een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, als gevolg van overschrijding van de overeengekomen of door Opdrachtnemer genoemde leveringstijd. Opdrachtgever heeft in geval van overschrijding van de leveringstijd evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstijd zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de Overeenkomst in stand laat. 

9.4 De door Opdrachtnemer opgegeven leveringstijden beginnen eerst te lopen op de dag zoals vermeld in de opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer, dan wel op de dag waarop alle benodigde gegevens of (hulp)middelen in het bezit zijn van Opdrachtnemer. Onverminderd het bepaalde in de eerste zin van dit artikel, beginnen de door Opdrachtnemer opgegeven leveringstijden bovendien eerst te lopen op de dag waarop Opdrachtnemer de vooruitbetaling heeft ontvangen ingeval partijen een vooruitbetaling zijn overeengekomen. 

9.5 In geval de te leveren goederen niet binnen de leveringstijd worden afgenomen of in geval de overeengekomen afroeptermijn n iet door Opdrachtgever in acht wordt genomen, is Opdrachtnemer gerechtigd de betreffende goederen te factureren terwijl de goederen dan volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever worden opgeslagen. 

9.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, na overleg met Opdrachtgever, in gedeelten te leveren en deze deelleveringen apart te factureren. 

Artikel 10: Inspecties en reclames

10.1 Opdrachtgever is verplicht de goederen en/of de geleverde diensten terstond na levering op eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen te controleren. 

10.2 Opdrachtgever dient klachten over de goederen en/of de geleverde diensten op straffe van verval van elk vorderingsrecht zo spoedig mogelijk, doch wat betreft uiterlijk waarneembare gebreken binnen 24 uur na levering en wat betreft niet uiterlijk waarneembare gebreken binnen 24 uur na het moment waarop Opdrachtgever de gebreken redelijkerwijze had kunnen ontdekken, schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten aan Opdrachtnemer mee te delen. Elk vorderingsrecht vervalt hoe dan ook uiterlijk 30 dagen na levering. 

10.3 Na het constateren van enige tekortkoming en/of beschadiging is Opdrachtgever gehouden om al datgene te doen respectievelijk na te laten dat redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk is ter voorkoming van (verdere) schade. Opdrachtgever is voorts gehouden om aanwijzingen van Opdrachtnemer te dier zake op te volgen. 

10.4 Opdrachtgever is gehouden om alle voor het onderzoek van de reclame nodige medewerking aan Opdrachtnemer te verlenen, onder m eer door Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een onderzoek te (doen) instellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking en verwerking van de goederen. Indien Opdrachtgever geen medewerking verleent of anderszins onderzoek van de reclame niet (meer) mogelijk is, kan Opdrachtgever geen aanspraken meer geldend maken. 

10.5 Retournering van de geleverde goederen aan Opdrachtnemer kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. In geval van retournering dienen de goederen zich in de oorspronkelijke staat en in de originele verpakking te bevinden. De kosten voor retournering komen voor rekening van Opdrachtgever. 

10.6 De aanwezigheid van een tekortkoming en/of beschadiging zoals bedoeld in dit artikel geeft Opdrachtgever niet het recht om de betalingsverplichtingen op te schorten. 

Artikel 11: Garanties

11.1 Opdrachtnemer garandeert gedurende twaalf maanden na levering van de goederen dat deze goederen de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert opdrachtnemer geen andere eigenschappen dan die zijn opgenomen in de door haar gehanteerde beschrijvingen en specificaties. 

11.2 Indien Opdrachtnemer goederen aan Opdrachtgever levert die Opdrachtnemer van haar toeleverancier heeft gekregen, is Opdrachtnemer nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Opdrachtgever gehouden dan waarop Opdrachtnemer ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Bij enige aanspraak op garantie van de gekochte goederen, dient Opdrachtgever op eigen kosten voor transport van de goederen naar “fabriek” van Opdrachtnemer zorg te dragen. Alle werkzaamheden met betrekking tot inspectie, onderhoud, reparatie en kalibratie, worden in beginsel uitgevoerd op locatie van Opdrachtnemer. Na reparatie zullen de goederen op kosten van Opdrachtnemer worden terugbezorgd, op basis van levering volgend e werkdag, binnen de Benelux. 

11.3 In geval van door Opdrachtnemer verrichte reparatiewerkzaamheden, garandeert Opdrachtnemer gedurende drie maanden na reparatie van de goederen dat deze goederen de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. 

11.4 Indien een reclame door Opdrachtnemer gegrond wordt geacht, heeft Opdrachtnemer, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn, de keus hetzij de betreffende goederen te vervangen c.q. de tekortkoming in haar dienstverlening te herstellen, hetzij de betreffende goederen deugdelijk te repareren, hetzij voor de geleverde goederen en/of de verleende diensten een creditnota af te geven tot ten hoogste de factuurwaarde. 

11.5 De garantie geldt niet c.q. vervalt indien: 

a. Opdrachtgever niet heeft voldaan aan het bepaalde in artikel 10 van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden; 

b. Opdrachtgever de instructies en voorschriften van Opdrachtnemer inzake de wijze van opslag en gebruik van de geleverde goeder en niet strikt in acht heeft genomen; 

c. gebreken aan de goederen het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik of verzuim aan de zijde van Opdrachtgever of van onvoldoende en/of gebrekkig onderhoud; 

d. de gebreken het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven; 

e. Opdrachtgever of derden, daaronder ook begrepen de door Opdrachtnemer op voorschrift van Opdrachtgever ingeschakelde leveranciers, gedurende de garantietermijn zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer werkzaamheden aan de goederen verrichten of hebben verricht; 

f. Opdrachtnemer op voorschrift van Opdrachtgever goederen heeft geleverd die niet nieuw waren op het moment van levering; 

g. Opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst of daarmee samenhangende Overeenkomsten heeft voldaan. 

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

12.1 Zolang Opdrachtgever geen volledige betaling heeft verricht van de vorderingen uit hoofde van iedere met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst of krachtens een zodanige Overeenkomst tevens ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede van de vorderingen wegens tekortschieten door Opdrachtgever in de nakoming van die Overeenkomsten, blijven de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde en nog te leveren goederen eigendom van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gerechtigd de goederen die in haar eigendom zijn gebleven terug te nemen indien Opdrachtgever enige verplichting uit hoofde van de met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten niet nakomt, onverminderd de bevoegdheid van Opdrachtnemer om ontbinding dan wel nakoming van de Overeenkomst te vorderen. 

12.2 Zolang op de geleverde goederen van Opdrachtnemer een eigendomsvoorbehoud rust, is Opdrachtgever niet gerechtigd om deze goed eren te verwerken, te vervreemden, te verhuren of op andere wijze onder welke titel dan ook in gebruik te geven aan derden of om daar op enige vorm van zekerheid te vestigen, tenzij een en ander geschiedt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. 

12.3 Worden de door Opdrachtnemer geleverde goederen door Opdrachtgever in het kader van de normale bedrijfsuitoefening verwerkt in of tot andere producten, dan zal daarop ten behoeve van Opdrachtnemer een pandrecht worden gevestigd. 

12.4 Opdrachtgever is gehouden om de goederen van Opdrachtnemer als herkenbaar eigendom van Opdrachtnemer af te zonderen van andere goederen en als een goed huisvader te behandelen. Opdrachtgever zal de goederen genoegzaam verzekeren tegen calamiteiten en op eerste aanzegging de polissen van deze verzekering ter inzage geven aan Opdrachtnemer. Alle aanspraken van Opdrachtgever op de verzekeraars uit hoofde van voornoemde verzekeringen zullen, zodra Opdrachtnemer te kennen geeft dit te wensen, door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden verpand tot meerdere zekerheid van de vorderingen die Opdrachtnemer op Opdrachtgever heeft. 

12.5 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de goederen (gedeeltelijk) verloren zijn gegaan c.q. beschadigd zijn, alsmede ingeval de goederen in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op de goederen. Boven dien zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Opdrachtnemer meedelen waar de goederen, waarvan Opdrachtnemer eigenaar is, zich bevinden. 

12.6 Indien de tussen partijen gesloten Overeenkomst op verzoek van een der partijen wordt ontbonden en er op de goederen van Opdrachtnemer nog een eigendomsvoorbehoud rust, is Opdrachtgever gehouden om deze goederen terstond aan Opdrachtnemer ter beschikking te stellen. Opdrachtgever is niet gerechtigd om een vordering zijnerzijds te verrekenen met deze goederen dan wel op grond daarvan zijn verplichting tot ter beschikking stelling op te schorten. 

Artikel 13: Overmacht

13.1 Onder overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer wordt verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verminderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst t e voorzien was. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend werkstakingen, stagnatie in de aanvoer van goederen, calamiteiten bij Opdrachtnemer, andere bedrijfsstoornissen en maatregelen van overheidsinstanties. 

13.2 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtstoestand op de hoogte stellen. 

13.3 Indien de overmachtstoestand zes maanden duurt, hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks voor zover de overmachtstoestand dit rechtvaardigt. Ook in geval van ontbinding is Opdrachtnemer niet tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever verplicht. 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 Indien Opdrachtgever schade lijdt doordat zich een tekortkoming voordoet ten aanzien van de door Opdrachtnemer geleverde goederen en/of de door Opdrachtnemer verleende diensten, dan heeft Opdrachtnemer de keus hetzij de betreffende goederen te vervangen, hetzij voor de geleverde goederen een creditnota af te geven tot ten hoogste de factuurwaarde. In geval van deelleveranties is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende deelleverantie. Overige schade, zoals gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking, behoudens voor zover de aansprakelijkheid en de schade zijn gedekt door de verzekeraar van Opdrachtnemer. Alsdan is Opdrachtnemer slechts gehouden de schade te vergoeden tot ten hoogste de door haar verzekeraar gedane uitkering. 

14.2 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens haar geldend mochten maken ter zake van eventueel te lijden of geleden schade die verder gaan dan de aansprakelijkheid die Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer kan doen gelden. 

14.3 Binnen het kader van de beperking van de aansprakelijkheid in voorgaande leden is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van werkzaamheden die door Opdrachtnemer zelf of in haar opdracht zijn verricht. 

Artikel 15: Aansprakelijkheid

15.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om, onverminderd haar recht op schadevergoeding, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang de (a) uitvoering van de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten en/of (b) die Overeenkomst en alle daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien: 

a. Opdrachtgever enige verplichting op grond van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; 

b. ten aanzien van Opdrachtgever faillissement of surséance van betaling is aangevraagd dan wel indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, schuldsanering is aangevraagd; 

c. de onderneming van Opdrachtgever wordt ontbonden, geliquideerd of stilgelegd; 

d. executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel deel van het vermogen van Opdrachtgever; 

e. Opdrachtnemer gegronde redenen heeft om te vrezen dat Opdrachtgever niet in staat is dan wel zal zijn om aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten te voldoen en Opdrachtgever op verzoek van Opdrachtnemer niet of onvoldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen. 

15.2 Alle vorderingen die Opdrachtnemer in de gevallen zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel op Opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en volledig opeisbaar zijn. 

15.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich jegens Opdrachtnemer op enig opschortingsrecht of verrekening te beroepen. 

15.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. 

Artikel 16: (Intellectueel) Eigendom en gebruik van stukken, verpakking, merken en handelsnaam

16.1 Werkwijzen, modellen, technieken, tekeningen, maten, gewichtsopgaven, ideeën, door Opdrachtnemer gedane voorstellen alsmede hulpmiddelen, instrumenten, waaronder software en gereedschappen die zijn gebruikt voor de Opdracht dan wel door Opdrachtnemer opgestelde adviezen en/of uitgebrachte rapporten, zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. 

16.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, mag Opdrachtgever de in lid 1 van dit artikel omschreven bescheiden, hulpmiddel en, instrumenten en gereedschappen alsmede door Opdrachtnemer opgestelde adviezen en/of uitgebrachte rapporten niet vermenigvuldigen of namaken dan wel aan derden ter inzage verstrekken c.q. ter beschikking te stellen. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. 

16.3 Slechts na schriftelijke toestemming en op aanwijzing van Opdrachtnemer mag Opdrachtgever gebruik maken van de handelsnamen, merken en verpakkingen die door Opdrachtnemer in het handelsverkeer worden gebezigd. 

16.4 Opdrachtgever is gehouden om nauwgezet de aanwijzingen van de door Opdrachtnemer gevoerde handelsnamen, merken en verpakkingen op te volgen. 

16.5 Alle rechten die voortvloeien uit intellectuele- en industriële eigendom alsmede auteursrechten blijven bij Opdrachtnemer berusten. 

16.6 Opdrachtnemer heeft het recht om foto’s van verleende diensten en producttoepassingen bij Opdrachtgever te gebruiken voor publicatie op productbladen, referenties, presentaties, ed. 

Artikel 17: Geheimhouding

Partijen (waaronder eveneens dient te worden verstaan de vennootschappen waarmee partijen in een groep zijn verbonden alsmede de bestuurders van partijen) verplichten zich over en weer tot strikte geheimhouding met betrekking tot alle feiten en omstandigheden waarover partijen in het kader van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende Overeenkomsten mochten beschikken. 

Artikel 18: Algemene voorzieningen

18.1 Opdrachtgever is niet bevoegd om de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. 

18.2 Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van totstandkomen van de Overeenkomst zijn uitgegaan, zodanig wijzig en dat naleving van een of meer bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden daardoor in redelijkheid van een der partijen niet meer kan worden gevergd, dan zal overleg plaatsvinden over het tussentijds wijzigen van de overeenkomst. 

Artikel 19: Toepassing recht en geschillen

19.1 Op alle transacties waarvoor deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden, is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van internationale verdragen waaronder het Weens Koopverdrag, voor zover deze geen dwingend recht bevatten. 

19.2 Indien Opdrachtgever gevestigd is in een EU-Lidstaat dan wel in een EFTA-lidstaat zullen alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan bij uitsluiting worden berecht door de Rechtbank te Arnhem, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter. Een geschil is aanwezig zodra een der partijen zulks schriftelijk aan de ander heeft medegedeeld. 

19.3 Indien Opdrachtgever gevestigd is in een staat die de Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (ook wel aangeduid als het Verdrag van New York) heeft ondertekend, zullen alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan bij uitsluiting worden berecht overeenkomstig het Arbitragereglement van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) door drie arbiters die worden benoemd overeenkomstig dit Arbitragereglement. De plaats van arbitrage is Nijmegen (Nederland) en de taal is Nederlands. Een geschil is aanwezig zodra een der partijen zulks schriftelijk aan de ander heeft medegedeeld. 

19.4 Indien Opdrachtgever niet gevestigd is in een EU-Lidstaat of in een EFTA-lidstaat en ook niet gevestigd is in een staat die de Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (ook wel aangeduid als het Verdrag van New York) heeft ondertekend, zullen alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan bij uitsluiting worden berecht door de Rechtbank te Arnhem, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter. Een geschil is aanwezig zodra een der partijen zulks schriftelijk aan de ander heef t medegedeeld. 

19.5 In geval van verschillen tussen deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst. 

Artikel 20: Inwerkingtreding

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden treden in werking op 1 juni 2016 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 09165243. 

Get your next project done!